Lions' visjon, mål og etiske norm

Lions møter behov til lokalsamfunn i hele verden. Våre 1,4 millioner medlemmer - som utfører samfunnstjeneste i 210 land og geografiske områder - er forskjellige på mange måter, men deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender. Når du gjør en innsats i ditt nærmiljø, er du med på å styrke en verdensomspennende frivillighet.

Visjon
Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Oppgave
Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål
Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
Fremme en god borgerånd.
Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions etiske norm
Vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener allmenn tillit.
Søke å gjøre mitt arbeid framgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg, men ikke urettmessig ta imot fordeler eller goder som vil bety tap av selvrespekt.
Unngå å skaffe meg framgang på andres bekostning.
Være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv.
La tvilen komme den annen part til gode dersom det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger.
Betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt.
Huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.
Gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.
Vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og å hjelpe de som trenger det.
Være varsom med min kritikk og gavmild med min ros – å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned.

Ingen innsamlinger ennå